Logo

Platforma zakupowa LHS Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek Informacyjny eB2B 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE eB2B

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pkp-lhs.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w ramach współadministrowania danymi Grupy eB2B,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eB2B lub Klienta eB2B korzystającego z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
​8) podanie danych osobowych w zakresie platformy eB2B jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania postepowania/umowy.